ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ «END THE CAGE AGE/ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ»

pdf icon

Σας ευχαριστούμε που υποστηρίζετε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για το τέλος στα κλουβιά. Μπορείτε να υποστήριξετε σας είτε υπογράφοντας την ηλεκτρονική αίτηση είτε υπογράφοντας την έντυπη αίτηση.

Για να γίνει δεκτή, η ΕΠΠ πρέπει να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο έγκυρες υπογραφές οι οποίες θα συλλεχθούν εντός ενός έτους από τη στιγμή της έναρξης. Προκειμένου η υπογραφή σας να είναι έγκυρη, είναι πολύ σημαντικόνα συμπληρώσετε με ακρίβεια και χωρίς παραλείψεις όλες τις ζητούμενες πληροφορίες, είτε η αίτηση είναι ηλεκτρονική είτε έντυπη.

Ειδικές οδηγίες για την έντυπη αίτηση

  • Η παρούσα αίτηση είναι επίσημο έγγραφο και, για να ληφθεί υπόψη η υπογραφή σας, είναι απολύτως απαραίτητο να συμπληρώσετε όλες τις ζητούμενες πληροφορίες με ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
  • Αν οι πληροφορίες στο έντυπο δεν είναι ακριβείς και πλήρεις, υπάρχει ο κίνδυνος η υπογραφή σας, καθώς και οι άλλες δύο υπογραφές στο έντυπο, να μην καταμετρηθούν.
  • Σας παρακαλούμε να αποστείλετε άμεσα τη συμπληρωμένη αίτηση στη διεύθυνση παραλήπτη που αναγράφεται στο έντυπο, ώστε να μπορέσουμε να καταμετρήσουμε την υπογραφή σας και να προβούμε σε ασφαλή φύλαξη των δεδομένων σας.

Γιατί χρειάζεστε συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία;

  • Είτε υπογράψετε την ηλεκτρονική αίτηση είτε την έντυπη, κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζει ποια προσωπικά δεδομένα χρειάζεται για μια αίτηση ΕΠΠ.
  • Ορισμένα κράτη μέλη απαιτούν μόνο το ονοματεπώνυμο και διεύθυνση, ενώ άλλα απαιτούν πληροφορίες όπως τον αριθμό διαβατηρίου σας.
  • Κάθε κράτος μέλος θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που καταχωρήσατε στη σελίδα της αίτησης αποκλειστικά για την επικύρωση της υπογραφής σας και όλες οι πληροφορίες θα καταστραφούν αμέσως μετά την καταμέτρηση της υπογραφής σας.

Ποιος μπορεί να υπογράψει την αίτηση;

Μπορούν να υπογράψουν όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι:

  • υπήκοοι ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εξαιρουμένου του ΗΒ) και
  • σε κατάλληλη ηλικία ώστε να ψηφίζουν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – αυτό σημαίνει άνω των 18 ετών, με εξαίρεση την Αυστρία όπου η ηλικία ψήφου είναι τα 16 έτη.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερες πληροφορίες.