Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI);

Η ECI είναι μια επίσημα αναγνωρισμένη συλλογική αίτηση μέσω της οποίας οι πολίτες της Ευρώπης μπορούν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε νομοθετικές προτάσεις για θέματα στα οποία έχει την εξουσία να θεσπίσει τέτοιου είδους νομοθεσία. Για να γίνει δεκτή, η ECI πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο επικυρωμένες υπογραφές οι οποίες θα συλλεχθούν εντός ενός έτους από τη στιγμή της έναρξης. Ανεξάρτητα από το αν η υπογραφή σας είναι ηλεκτρονική ή έντυπη,είναι ζωτικής σημασίας να παράσχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στη φόρμα και να τη συμπληρώσετε με ακρίβεια, διαφορετικά η υπογραφή σας μπορεί να μην συμπεριληφθεί στην καταμέτρηση.

Γιατί αυτή η ECI είναι τόσο σημαντική;

Αυτήν τη στιγμή, ενώ εσείς διαβάζετε αυτές τις γραμμές, εκατοντάδες εκατομμύρια παραγωγικά ζώα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρουν μέσα σε κλουβιά. Πολλά από αυτά δεν έχουν ούτε καν τον χώρο για να κάνουν μια στροφή. Μια επιτυχημένη ECI για το τέλος της εποχής των κλουβιών θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις προοπτικές των ζώων στα αγροκτήματα της Ευρώπης.

Ποιος μπορεί να υπογράψει την αίτηση ECI;

Μπορούν να υπογράψουν όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι:

  • υπήκοοι ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εξαιρουμένου του ΗΒ) και
  • σε κατάλληλη ηλικία ώστε να ψηφίζουν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – αυτό σημαίνει άνω των 18 ετών, με εξαίρεση την Αυστρία όπου η ηλικία ψήφου είναι τα 16 έτη.
  • Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-to-signup?lg=el

Τι θα συμβεί όταν φτάσουμε στον στόχο μας;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ανταποκριθεί επίσημα στην έκκλησή μας για την απαγόρευση των κλουβιών στην κτηνοτροφία και οι οργανωτές θα μπορούν να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία απευθείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεντρώνοντας ένα εκατομμύριο υπογραφές, θα δείξουμε στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ότι οι άνθρωποι σε όλη την ήπειρο ενώνουν τη φωνή τους για να μπει ένα τέλος στην εποχή των κλουβιών.

Γιατί χρειάζεστε ορισμένες πληροφορίες από μένα;

Κάθε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζει ποια προσωπικά δεδομένα χρειάζεται για μια αίτηση ECI. Ορισμένα Κράτη Μέλη απαιτούν μόνο ένα ονοματεπώνυμο και διεύθυνση, ενώ άλλα απαιτούν πληροφορίες όπως τον αριθμό διαβατηρίου σας. Κάθε Κράτος Μέλος θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που καταχωρήσατε στη σελίδα της αίτησης αποκλειστικά για την επικύρωση της υπογραφής σας και όλες οι πληροφορίες θα καταστραφούν αμέσως μετά την καταμέτρηση της υπογραφής σας.

Πόσα παραγωγικά ζώα ζουν σε κλουβιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

faq-chart-EN