Four Paws Bulgaria Data Privacy

Общи условия

2018-07-05

Декларация за защита на личните данни

1. Обща информация

1.1        Цел и отговорност

 1. Настоящата Декларация за защита на данните има за цел да Ви информира за естеството, обхвата и целта на обработка на личните данни, свързани с нашите онлайн услуги и съответните уебсайтове, функции и съдържание (наричани по-нататък “онлайн услуга” или “уебсайт”).
 2. Онлайн услугата се предоставя от дружество IER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz gemeinnützige Privatstiftung (Linke Wienzeile 236, A-1150 Wien) – наричано по-долу “доставчик”, “ние” или “нас”, което също така носи отговорност съгласно Закона за защита на личните данни.
 3. Нашата онлайн услуга се хоства от m3plus (Palmgasse 10 • 1150 Wien • Österreich).
 4. Можете да се свържете с наш служител относно защита на данните чрез електронната поща с адрес office@four-paws.bg.
 5. Терминът “потребител” обхваща всички клиенти, заинтересовани лица, служители и посетители на нашата онлайн услуга.

 

1.2        Правни основания

Ние събираме и обработваме лични данни въз основа на следните правни основания:

 1. Съгласие в съответствие с член 6, ал. 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Съгласието означава всяко свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на съгласие, което може да бъде под формата на изявление или друг недвусмислен потвърждаващ акт, даден от субекта на данните, който е съгласен с обработването на лични данни, свързани с него.
 2. Необходимост за изпълнение на договор или за предприемане на стъпки, преди сключването на договор, съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД, което означава, че данните са необходими, за да изпълним договорните си задължения към Вас или да подготвим сключване на договор с Вас.
 3. Обработка за изпълнение на правно задължение в съответствие с член 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД, което означава, че например обработването на данни се изисква по закон или други разпоредби.
 4. Обработка с цел защита на законните интереси в съответствие с член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, което означава, че обработката е необходима за защита на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна, освен ако Вашите интереси или основни права свободи нямат приоритетна сила над тези интереси, което изисква защита на личните данни.

 

1.3        Права на субектите на данните

Вие имате следните права по отношение на обработваните от нас Ваши лични данни:

 1. Право да подадете жалба до надзорен орган в съответствие с чл. 13, ал. 2, буква г) от ОРЗД и чл. 14, ал. 2, буква д) от ОРЗД;
 2. Право на достъп в съответствие с член 15 от ОРЗД;
 3. Право да искате поправка във Вашите данни в съответствие с член 16 от ОРЗД;
 4. Право на заличаване (“право данните да бъдат забравени”) в съответствие с член 17 от ОРЗД;
 5. Право на ограничаване на обработката в съответствие с член 18 от ОРЗД;
 6. Право на преносимост на данните в съответствие с член 20 от ОРЗД;
 7. Право на възражение в съответствие с член 21 от ОРЗД;

Забележка: Потребителите могат да възразят срещу обработването на личните им данни в съответствие със законовите разпоредби във всеки един момент с действие в бъдеще. Възражението може да бъде направено по-специално срещу обработката за целите на директния маркетинг.

Без да се засягат други административни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка по Ваше местоживеене, работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако смятате, че обработката на Вашите лични данни нарушава разпоредбите на ОРЗД.

1.4        Заличаване на данни и продължителност на съхранението

Личните данни на субекта на данните ще бъдат заличени или блокирани веднага след като целта на съхранението е неприложима. Съхранението на данни извън това може да се случи, ако това се изисква от европейския или националния законодател в европейските регламенти, закони или други наредби, на които администраторът е подчинен. Блокирането или заличаването на данни също се извършва, когато срокът за съхранение, наложен от посочените стандарти, изтича, освен ако не е необходимо съхраняване на данните за сключването на договор или изпълнението на договорни задължения.

1.5        Сигурност на обработката

 1. Ние въведохме подходящи и най-съвременни технически и организационни мерки за сигурност (ТОМ). По този начин данните, които се обработват от нас, са защитени от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване и неоторизиран достъп.
 2. Тези мерки за сигурност включват, по-специално, криптиран трансфер на данни между Вашия браузър и нашия сървър.
 3. Прехвърлянето на лични данни на трети лица се извършва само в рамките на законовите изисквания. Ние единствено разкриваме лични данни на потребители на трети страни, ако това се изисква например за целите на извършване на плащане или за други цели, ако разкриването е необходимо, за да се гарантира изпълнението на договорните задължения към потребителите.
 4. Ако ангажираме услугите на подизпълнители за нашата онлайн услуга, ние гарантираме, че сме сключили подходящи договорни споразумения, както и че сме предприели адекватни технически и организационни мерки по отношение на тези дружества.
 5. Ако използваме съдържание, инструменти или други средства от други компании (наричани по-нататък “доставчици на трети страни“), чиито седалища се намират в трета държава, се приема, че се осъществява прехвърляне на данни към родните държави на доставчиците на трети страни. Прехвърлянето на лични данни в трети държави се извършва изключително само, ако има подходящо ниво на защита на данните, съгласието на потребителя или друго законно разрешение.
 6. Ако направите дарение към нас онлайн, ние събираме данни за дарението (например сума, интервал на дарение и начин на плащане), както и лични основни данни и данни за контакт (например име, адрес на електронна поща и телефонен номер).
 7. По време на процеса на извършване на дарението, всички данни се изпращат чрез SSL криптиране, така че да не могат да бъдат прихванати от неупълномощени лица.
 8. Вашите данни ще бъдат третирани като строго поверителни и няма да бъдат прехвърляни на трети лица.
 9. По всяко време може да бъде направено безплатно оттегляне на дарението на телефон +359 2 953 17 84 или по имейл office@four-paws.bg
 10. Ако станете наш спонсор, събираме данни за спонсорството (например сума, интервал на плащане и начин на плащане), както и лични данни и данни за контакт (например име, адрес на електронна поща и телефонен номер).
 11. По време на процеса на извършване на дарението, всички данни се изпращат чрез SSL криптиране, така че да не могат да бъдат прихванати от неупълномощени лица.
 12. Вашите данни ще бъдат третирани като строго поверителни и няма да бъдат прехвърляни на трети лица.
 13. По всяко време може да бъде направено безплатно оттегляне на спонсорството на телефон +359 2 953 17 84 или по имейл office@four-paws.bg
 14. Когато използвате нашата онлайн услуга, информацията може да бъде прехвърлена автоматично от браузъра на потребителя към нас; тази информация включва името на достъпвания уебсайт, файла, датата и часа на достъпа, количеството прехвърлени данни, уведомлението за успешен достъп, типа и версията на браузъра, операционната система на потребителя, препращащият URL (предишната посетена страница), IP адреса и доставчика, искащ достъп.
 15. Обработката на тази информация се извършва въз основа на законните интереси в съответствие с член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД (например за оптимизиране на онлайн услугата), както и за гарантиране на сигурността на обработката в съответствие с член 5, ал. 1, буква е) от ОРЗД (например за целите на защита и изясняване на кибер атаки).
 16. Тази информация ще бъде автоматично изтрита 30 дни, след прекратяването на връзката, освен ако други срокове на съхранение не изискват друго.
 17. Събирането на данните и съхранението на данните в регистрационните файлове е от съществено значение за предоставянето на онлайн услугата. Поради това потребителите нямат право на възможност за заличаване, възражение или поправка.
 18. Когато се свързвате с нас (чрез онлайн формуляр или електронна поща), предоставените от потребителя данни ще бъдат обработвани изключително за обработка на запитването и изготвянето на отговор по него.
 19. Всяко друго използване на данните ще се извършва само въз основа на дадено съгласие от страна на потребителя.
 20. Данните за потребителите ще бъдат съхранявани в нашата Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (“CRM System”) или друг подобен софтуер/ база данни. Прилагат се законовите срокове за съхранение на данните, както за бизнес писмата.
 21. Със следната информация ние Ви информира за съдържанието на нашия бюлетин, както и за процедурата по регистрация, изпращане и статистическа оценка и Вашите права за възражение. Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате с получаването му и с описаните процедури.
 22. Двойно потвърждение и регистрация

 

1.6        Прехвърляне на данни на трети страни, подизпълнители и доставчици на трети страни

2. Обработване на конкретни данни

2.1        Дарения

2.2        Спонсорство

2.3        Събиране на информация за използването на Онлайн услугата

2.4        Формуляр за връзка и контакт чрез електронна поща

2.5        Бюлетин

 

Като част от регистрацията за нашия бюлетин се провежда така наречената процедура за двойно потвърждение на искането за включване; т.е. след регистрацията, Вие ще получите имейл, в който ще бъдете помолени да потвърдите регистрацията си. Това потвърждение е необходимо, така че никой да не може да се регистрира в системата с други имейл адреси. Регистрациите за бюлетина се записват в изпълнение на законовите задължения за доказване. Това включва съхранение на времето, когато е направена регистрацията и потвърждението, както и IP адреса.

 1. Доставчик за разпространителски услуги

Информационният бюлетин се изпраща от Emarsys eMarketing Systems AG (Märzstrasse 1, 1150 Wien) – наричан по-долу “доставчик на разпространителски услуги”. Правилата за защита на данните на доставчика на разпространителски услуги могат да се видят тук: https://www.cleverreach.com/de/datensicherheit/.

Съгласно собствената си информация, доставчикът на разпространителски услуги може да използва тези данни в псевдонимна форма – т.е. без разпределяне на конкретен потребител, да оптимизира или подобрява собствените си услуги, напр. технически да оптимизира изпращането и представянето на бюлетина или за статистически цели, за да определи от кои страни са получателите. Въпреки това, доставчикът на разпространителски услуги не използва данните на получателите на нашия бюлетини, за да ги записва за себе си или да ги предоставя на трети страни.

 1. Регистрационни данни

За да се регистрирате за бюлетина, трябва да въведете своя имейл адрес, пол, име и фамилия.

 1. Статистическо проучване и анализи

Бюлетините съдържат т.нар. “web-beacon”, т.е. файл с размер на един пиксел, който се изтегля от сървъра на доставчика на разпространителски услуги при отварянето на бюлетина. В обхвата на това изтегляне, първоначално се събира техническа информация, като например информация за браузъра и Вашата операционна система, както и Вашия IP адрес и време за изтегляне. Тази информация се използва за техническото подобрение на услугите въз основа на техническите данни или целевите групи и тяхното поведение при четене въз основа на местоположенията им по изтегляне (които могат да бъдат определени чрез IP адреса) или времето за достъп.

Статистическите проучвания включват също така определяне дали бюлетините се отварят, кога се отварят и кои връзки се кликват. По технически причини тази информация може да бъде възложена за отделните получатели на бюлетини. Въпреки това, обаче, нито ние, нито доставчикът на разпространителски услуги имаме намерение да наблюдаваме отделните потребители. Оценките ни служат много повече за това, да разберем навиците на четене на нашите потребители и да адаптираме нашето съдържание към тях или да изпращаме различно съдържание съобразно интересите на нашите потребители.

 1. Законни основания

Използването на доставчика на разпространителски услуги, извършването на статистически проучвания и анализи, както и регистрирането на процеса на регистрация се основават на нашите законни интереси в съответствие с член 6, ал. 1, буква е) DSGVO. Ние се интересуваме от използването на удобна за потребителите и сигурна система за бюлетини, която обслужва нашите бизнес интереси и отговаря на очакванията на нашите потребители.

 1. Прекратяване/Оттегляне

Вие можете да отмените получаването на нашия бюлетин по всяко време, т.е. да оттеглите Вашето съгласие. В края на всеки бюлетин ще намерите връзка за анулиране на бюлетина. Ако потребителите са отменили получаването на бюлетина, личните данни на потребителите, обработени за изпращане, ще бъдат изтрити.

2.6        Услугата „Google Tag Manager” [Управляване на тагове в Гугъл]

 1. Този уебсайт използва Google Tag Manager. Тази услуга позволява на таговете на уеб страниците да се управляват чрез интерфейс. Google Tag Manager управлява само тагове, не управлява “бисквитки” и не събира никакви лични данни. Google Tag Manager задейства други тагове, които могат да събират лична информация. Google Tag Manager обаче няма достъп до тези данни.
 2. Ако е деактивиран на ниво домейн или “бисквитка”, тя ще остане валидна за всички тагове за проследяване, изпълнявани с Google Tag Manager.
 3. Ако на този уебсайт е поставен така нареченият бутон “Facebook Connect”, имате възможност да влезете в нашия уебсайт с Вашите потребителски данни от Facebook. В допълнение, Facebook Connect може автоматично да включва информация за Вашите дейности в нашия уебсайт във Вашия Facebook профил. В това отношение, когато активирате бутона, ще получите възможност както да дадете изрично съгласие за достъп до потребителските Ви данни във Facebook, така и да публикувате информация и дейности във Вашия Facebook профил. Използването на допълнителни данни (напр. връзка чрез имейл адреса Ви) става само при предварително изрично съгласие.
 4. Моля, обърнете внимание, че Facebook получава информация за приложението или уебсайта чрез Facebook Connect, включително и това, което правите. За да персонализирате процеса на свързване, Facebook може в някои случаи да получи ограничено количество информация, преди да разреши приложението или уебсайта.
 5. Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Facebook, както и Вашите права в това отношение и определянето на опции за защита на личната Ви информация, могат да бъдат намерени в декларацията за защита на данните на адрес: http://www.facebook.com/policy.php.
 6. Нашата онлайн услуга използва Google Analytics, което представлява услуга за уеб анализ на Google Inc. (“Google”).
 7. Google Analytics използва “бисквитки”, които са текстови файлове, поставени на Вашия компютър, за да помогнат на уебсайта да анализира как потребителите използват страницата. Информацията, генерирана от “бисквитката” за Вашето използване на този уебсайт, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Ако обаче анонимизацията на IP адреса е активирана на този уебсайт, Google ще намали Вашия IP адрес в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, предварително. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще се предава на сървър на Google в САЩ и ще се съкрати там. От името на оператора на този уебсайт, Google ще използва тази информация, за да направи оценка на използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави на оператора на уебсайт други услуги, свързани с използването на уебсайтове и интернет. IP адресът, предаван от Вашия браузър, в контекста на Google Analytics, не се обединява с други данни на Google. Можете да откажете използването на “бисквитки”, като изберете подходящите настройки в браузъра си, но имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Можете също така да предотвратите събирането от Google на данните, генерирани от “бисквитката”, свързани с използването на уебсайта (включително IP адреса ви) и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, достъпна на http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
  1. Този уеб сайт използва функцията за ремаркетинг или „подобна таргет група” на Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).
  2. Вие можете да бъдете таргетирани от реклами чрез показване на персонализирани и основани на Вашите интереси реклами, когато посещавате други уебсайтове в така наречената мрежа “Google Display Network”. Ремаркетинг на Google или функцията “Сходни целеви групи” използва така наречените “бисквитки”, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра Ви и позволяват анализ на използването на уебсайта. Тези текстови файлове се използват за записване на посещенията Ви и анонимни данни за използването на уебсайта. Личните данни няма да се съхраняват. Ако посетите друг уебсайт в така наречената “Google Display Network”, може да видите реклами, които най-вероятно вземат под внимание зоните с продукти и информация, до които сте имали достъп на нашия уебсайт.
  3. Можете да предотвратите функцията “Ремаркетинг в Google” или “Подобна целева група”, като предотвратите съхранението на “бисквитките”, като зададете съответния софтуер на браузъра си. Бихме искали обаче да посочим, че в този случай е възможно да не можете да използвате в пълна степен всички функции на този сайт. Можете също така да попречите на Google да събира генерираните от бисквитката данни, свързани с използването на уебсайта и обработването на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката на браузъра, която е налична на следната връзка: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en. Можете също така да деактивирате използването на “бисквитки” от трети страни, като посетите страницата за деактивиране на Network Advertising Initiative на http://www.networkadvertising.org/choices/ и да използвате допълнителната информация за оттегляне, посочена там.
  4. Политиката за поверителност на Google за ремаркетинг с допълнителна информация можете да намерите тук: http://www.google.com/privacy/ads/.
   1. Този уебсайт използва функцията “Google AdWords Conversion Tracking” на Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).
   2. Функцията „Google AdWords Conversion Tracking” използва “бисквитки”, които са текстови файлове, поставени на компютъра ви, за да помогнат на уебсайта да анализира начина, по който потребителите използват уебсайта, когато кликват върху реклама от Google. Бисквитките са валидни за максимум 90 дни. Лични данни няма да се съхраняват. Докато “бисквитката” е валидна, Google и ние като оператори на уебсайта ще можем да научаваме, когато сте кликнали върху реклама и сте достигнали определена целева страница (например страница за потвърждение на поръчката, регистрация в бюлетин). Тези “бисквитки” не могат да бъдат проследявани на различни уебсайтове от различни участници в „AdWords”. “Бисквитката” създава статистически данни за реализациите в “Google AdWords”. Тези статистически данни отчитат броя потребители, които са кликнали върху някоя от нашите реклами. Тази функция също така брои колко потребители са достигнали целева страница, на която е предоставен “маркер на реализациия”. Статистиката обаче не съдържа данни, с които да бъдете идентифицирани.
   3. Можете да предотвратите съхраняването на “бисквитките” на Вашия твърд диск, като изберете “Не приемайте бисквитки” в настройките на Вашия браузър (в MS Internet Explorer в менюто “Tools > Internet Options > Privacy > Settings”; in Firefox under “Tools > Settings > Privacy > Cookies”); все пак, обаче, бихме искали да подчертаем, че в този случай може да не сте в състояние да използвате в пълна степен всички функции на този уебсайт.
   4. Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с обработването на данни за Вас от Google по начина и за целите, посочени по-горе.
   5. За повече информация относно начина, по който Google използва данните за реализациите и политиката за защита на личните данни на Google, моля, посетете: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp, http://www.google.de/policies/privacy/
   6. Ние използваме YouTube за интегриране на видеоклипове.  Видеоклиповете са вградени в разширения режим за защита на данните.
   7. Уебсайтът на YouTube използва “бисквитки” за събиране на информация за потребителите на уебсайта си. YouTube ги използва, наред с други неща, за събиране на статистически данни за видеоклипове, за предотвратяване на измами и подобряване на използването на уебсайта от потребителите.
   8. Използвайки YouTube, се установява връзка с мрежата на Google DoubleClick. Започването на видеоклипа може да задейства по-нататъшна обработка на данните. Ние нямаме влияние върху това.
   9. За повече информация относно поверителността в YouTube, моля, вижте Политиката за защита на личните данни на адрес:  http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube
    1. Doubleclick от Google е услуга на Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
    2. Doubleclick от Google използва “бисквитки”, за да показва реклами, които са подходящи за вас. На браузъра Ви се назначава псевдонимен идентификационен номер, за да се проверява кои реклами са били показвани в браузъра Ви и кои обяви са били отворени. Бисквитките не съдържат никаква лична информация. Използването на “бисквитките” на DoubleClick позволява само на Google и на партньорските му уебсайтове да показват реклами въз основа на Ваши предишни посещения на нашия уебсайт или на други уебсайтове в Интернет. Информацията, генерирана от “бисквитките”, се предава от Google на сървър в САЩ за анализ, и се съхранява там. При никакви обстоятелства Google няма да съгласува данните Ви с други данни, събрани от Google.
    3. Като използвате нашия уебсайт, Вие се съгласявате с обработването на Вашите данни от Google и начина на обработка на данните, описан по-горе, както и с посочената цел.
    4. Можете да откажете използването на “бисквитки”, като изберете подходящите настройки в браузъра си. Можете също да попречите на Google да събира данните, генерирани от “бисквитките”, свързани с използването на уебсайта и обработването на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката на браузъра си, която е налична на следната връзка в “Extension for DoubleClick deactivation”.
    5. За повече информация относно услугата DoubleClick от Google и защитата на лични данни, моля, посетете: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en
     1. Ние използваме на нашия уебсайт „Facebook Website Custom Audiences” и сме интегрирали така наречения „Facebook pixel”.
     2. Този пиксел се използва за събиране на псевдонимна информация за използването на този уебсайт (например информация за разглежданото съдържание). Предаваните данни от пиксела могат да се използват да Ви таргетираме във Facebook с индивидуализирана реклама, при условие, че имате профил в Facebook.
     3. За повече информация относно обхвата и целта на събирането на данни, моля, вижте Политиката за защита на личните данни на Facebook на адрес https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Можете да деактивирате събирането на данни по всяко време като последвате следната връзка: https://de-de.facebook.com/help/769828729705201/.
      1. “Бисквитките” са информация, предавана от нашия уеб сървър или уеб сървъри на трети страни до уеб браузърите на потребителите, където те се съхраняват за по-късно изтегляне. „Бисквитките” могат да бъдат под формата на малки файлове или други форми за съхранение на информация.
      2. В случай, че потребителите не желаят “бисквитките” да се съхраняват на техния компютър, те ще бъдат помолени да деактивират съответната опция в системните настройки на браузъра си. Запазените “бисквитки” може да бъдат изтрити в системните настройки на браузъра. Изключването на “бисквитките” може да доведе до функционални увреждания на тази онлайн услуга.

2.7        Бутон „Facebook Connect” [Свързване с Фейсбук]

2.8        Услугата „Google Analytics” [Гугъл анализи]

2.9        Google ремаркетинг или “подобни целеви групи”

2.10    Функцията „Google AdWords Conversion Tracking”

2.11    Използване на „YouTube”

2.12    Услугата „DoubleClick”

2.13    Използване на „Facebook Custom Audience

3. Политика за използването на „бисквитки”

3.1        Обща информация

3.2        Възможности за възражение

Възможно е да възразите срещу използването на “бисквитки”, които се използват за измерване на обхвата на покритие и рекламни цели чрез

 1. Страницата за деактивация „Network Advertising Initiative”: http://optout.networkadvertising.org/
 2. Американският уебсайт: http://www.aboutads.info/choices
 3. Европейският уебсайт http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
 4. Ние си запазваме правото да променим настоящата Декларация за защита на личните данни по отношение на обработката на данни, за да я адаптираме към променените правни положения, към промените в онлайн услугата или обработката на данни.
 5. Ако са необходими съгласия на потребителите или ако елементи от Политиката за защита на данните съдържат разпоредби по отношение на договорните отношения с потребителите, промените ще се извършват само със съгласието на потребителите.
 6. От потребителите се изисква да се информират редовно за съдържанието на настоящата Декларация за защита на данните.

4. Изменения на Политиката за защита на личните данни

 1. Ние си запазваме правото да променим настоящата Декларация за защита на личните данни по отношение на обработката на данни, за да я адаптираме към променените правни положения, към промените в онлайн услугата или обработката на данни.
 2. Ако са необходими съгласия на потребителите или ако елементи от Политиката за защита на данните съдържат разпоредби по отношение на договорните отношения с потребителите, промените ще се извършват само със съгласието на потребителите.
 3. От потребителите се изисква да се информират редовно за съдържанието на настоящата Декларация за защита на данните.

Версия: 27.05.2018г.