Политика за защита на личните данни:

В съответствие с Общия регламент относно защитата на данните всички лични данни, предоставени във формуляра на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „Да сложим край на епохата на клетката“, ще бъдат използвани единствено, за да се подкрепи инициативата, като компетентните национални органи ще имат достъп до тях за целите на проверката и сертифицирането. Имате право да поискате от организаторите на тази инициатива достъп до Вашите лични данни, както и да поискате тяхното коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им.

Максималният период на съхранение на Вашите данни от страна на организаторите на ЕГИ е 18 месеца след датата на регистриране на предложената гражданска инициатива или един месец след подаването на инициативата до Комисията (което от двете събития настъпи хронологично по-рано). Данните може да се съхраняват след тези срокове в случай на административно или наказателно производство в продължение на максимум една седмица след датата на приключване на съответното производство.

Без да се засягат които и да е други административни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете жалба до орган за защита на данните, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че Вашите лични данни се обработват незаконосъобразно.

Данните за контакт с националния орган, който ще получи и обработва Вашите лични данни, и данните за контакт с националните органи за защита на данните са поместени на: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=bg.

Организаторите на ЕГИ (благотворителната организация „Compassion in World Farming“) са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и връзка с тях може да се осъществи чрез данните за контакт, посочени в раздела „За контакт“ на уебсайта на организацията. Ако обаче друга организация от мрежата за ЕГИ „Да сложим край на епохата на клетката“ пряко Ви насочи към инициативата, съответната друга организация ще бъде администраторът на лични данни.

Освен да участвате в ЕГИ, можете също да се включите в кампанията и да поискате да получавате електронни съобщения (само от този единствен администратор на лични данни), като попълните формуляра „Присъединете се към движението“. В такъв случай личните данни, предоставени от Вас на администратора на лични данни, ще бъдат използвани с цел изпращане на поисканите електронни съобщения с актуална информация. Препоръчително е също да се запознаете с политиката за защита на личните данни на уебсайта на администратора. Ако изберете да получавате електронни съобщения, Вашето име и фамилия и имейл адрес ще се съхраняват от тази организация, докато не се свържете с нея (чрез раздела „За контакт“ на уебсайта на организацията) и не поискате заличаването на Вашите лични данни.