Privatumo politika

Vadovaujantis Bendruoju duomenř apsaugos reglamentu, Europos piliečiř iniciatyvos „End the Cage Age“ (EPI) anketoje pateikti asmeniniai duomenys bus naudojami tik iniciatyvai paremti ir kompetentingosioms valstybinëms institucijoms bus atskleisti tik siekiant juos patikrinti ir patvirtinti. Galite reikalauti, kad đios iniciatyvos organizatoriai leistř jums pasiekti ir (arba) pataisyti savo asmeninius duomenis, juos panaikintř arba ribotř jř apdorojimŕ.

EPI organizatoriai jűsř asmeninius duomenis saugos ne ilgiau kaip 18 mënesiř nuo đios pilietinës iniciatyvos registravimo dienos arba mënesá po jos pateikimo Europos Komisijai, atsiţvelgiant á tai, kas ávyks anksčiau. Vykstant administraciniams arba teisiniams procesams, asmeniniř duomenř saugojimo laikotarpis gali bűti pratćstas, bet ne ilgiau kaip savaitć nuo proceso pabaigos dienos.

Jeigu manote, kad jűsř asmeniniai duomenys apdorojami neteisëtu bűdu, galite pateikti skundŕ atitinkamai duomenř apsaugos tarnybai, ypač valstybëje narëje, kurioje nuolat gyvenate, dirbate arba kurioje ávyko tariamas paţeidimas. Tai neapriboja galimybiř imtis bet kuriř kitř administraciniř arba teisminiř teisiř gynimo priemoniř.

Informacijŕ, kaip susisiekti su valstybine ástaiga, gausiančia ir apdorosiančia jűsř asmeninius duomenis, bei su valstybinëmis duomenř apsaugos tarnybomis, rasite čia: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=lt.

Bendrojo duomenř apsaugos reglamento apimtimi, duomenř valdytojai yra EPI „Compassion in World Farming“ organizatoriai, kuriř kontaktinë informacija nurodyta jř interneto svetainëje. Jeigu á EPI jus tiesiogiai nukreipë kita EPI „End the Cage Age“ tinklo organizacija, duomenř valdytoja laikoma bűtent ji.

Tapć EPI rëmëju, taip pat galite prisijungti prie kampanijos uţpildydami anketŕ „Prisijungti prie judëjimo“ ir, jeigu pageidaujate, uţsiprenumeruoti el. naujienlaiđkius (tik iđ atitinkamo duomenř valdytojo). Tokiu atveju duomenř valdytojui pateikti asmeniniai duomenys bus naudojami prenumeruojamiesiems el. naujienlaiđkiams siřsti. Be to, rekomenduojama perskaityti duomenř valdytojo interneto svetainëje skelbiamŕ privatumo politikŕ. Jeigu prenumeruojate el. naujienlaiđkius, atitinkama organizacija jűsř vardŕ, pavardć ir el. pađto adresŕ saugos tol, kol nesikreipsite á jŕ per interneto svetainëje pateikiamŕ susisiekimo formŕ ir nepaprađysite pađalinti jűsř asmeninius duomenis.