Privâtuma politika

Atbilstođi Vispârîgajai datu aizsardzîbas regulai personas dati, kas tiek nodrođinâti Eiropas pilsoňu iniciatîvas (ECI) „Neturi bűrî” veidlapâ, tiks izmantoti tikai iniciatîvas atbalstam, kâ arî padarîti pieejami kompetentajâm nacionâlajâm iestâdçm, lai nodrođinâtu verifikâciju un sertifikâciju. Jums ir tiesîbas no đîs iniciatîvas organizatoriem pieprasît piekďuvi jűsu personas datiem, to izlabođanu, dzçđanu un apstrâdes ierobeţođanu.

Jűsu datus saglabâs ECI organizatori ne ilgâk kâ 18 mçneđus pçc piedâvâtâs pilsoňu iniciatîvas reěistrâcijas datuma vai vienu mçnesi pçc đîs iniciatîvas iesniegđanas Komisijai atkarîbâ no tâ, kas notiks agrâk. Tie var tikt saglabâti, pârsniedzot đos ierobeţojumus, administratîvo vai juridisko procesu gadîjumâ ne ilgâk kâ vienu nedçďu pçc đo procesu izbeigđanas datuma.

Neskarot citus administratîvos un tiesiskos lîdzekďus, jums ir tiesîbas jebkurâ laikâ izvirzît sűdzîbu datu aizsardzîbas iestâdei, seviđíi jűsu dzîvesvietas, darba vietas vai iespçjamâ pârkâpuma vietas Dalîbvalstî, ja uzskatât, ka jűsu dati tiek apstrâdâti nelikumîgi.

Nacionâlâs iestâdes, kas saňems un apstrâdâs jűsu personas datus, kontaktinformâciju un nacionâlo datu aizsardzîbas iestâţu kontaktinformâciju var skatît đeit: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=lv.

ECI organizatori (Compassion in World Farming) ir datu pârziňi Vispârîgâs datu aizsardzîbas regulas nozîmç, un ar viňiem var sazinâties, izmantojot detalizçto informâciju, kas sniegta viňu tîmekďa vietnes kontaktinformâcijas lapâ. Tomçr, ja jums uz ECI tieđu atsauci nodrođina cita organizâcija tîklâ „Neturi bűrî”, attiecîgâ organizâcija ir datu pârziňi.

Tâpat kâ piedalîties ECI, varat arî pievienoties kampaňai un pçc izvçles pieprasît e-pasta ziňojumus (tikai no attiecîgâ atseviđíâ datu pârziňa), aizpildot pievienođanâs kustîbai veidlapu. Đâdâ gadîjumâ personas dati, ko sniedzat datu pârzinim, tiek izmantoti, lai nosűtîtu pieprasîtos e-pasta atjauninâjumus, kâ arî jums ir jâizlasa organizâcijas privâtuma politika tâs tîmekďa vietnç. Ja izvçlaties saňemt e-pasta ziňojumus, jűsu vârds, uzvârds un e-pasta adrese bűs đîs organizâcijas rîcîbâ, lîdz sazinâsities ar to, izmantojot kontaktinformâcijas lapu tâs tîmekďa vietnç, un lűgsit jűsu personas datus izdzçst.