Zásady ochrany osobných údajov:

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov sa všetky osobné údaje poskytnuté v rámci formulára európskej občianskej iniciatívy „End Age of Cage“ použijú len na podporu iniciatívy a sprístupnia sa príslušným vnútroštátnym orgánom s cieľom ich overenia a osvedčenia. Od organizátorov tejto iniciatívy máte právo žiadať prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie či obmedzenie ich spracovania.

Organizátori ECI budú vaše údaje ukladať maximálne na dobu 18 mesiacov po dátume registrácie navrhovanej občianskej iniciatívy, prípadne jeden mesiac po predložené danej iniciatívy Komisii – podľa toho, ktorá situácia nastane ako prvá. V prípade administratívnych alebo legislatívnych postupov môže dôjsť k uchovávaniu údajov presahujúce tieto časové obmedzenia. Maximálna lehota je jeden týždeň po dátume ukončenia spomínaných postupov.

Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek iný správny alebo súdny opravný prostriedok, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov, konkrétne v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak máte presvedčenie, že k spracúvaniu vašich údajov dochádza protizákonne.

Kontaktné podrobnosti o národnom orgáne, ktorý vaše osobné údaje dostane a bude spracúvať a kontaktné podrobnosti na národné orgány zaoberajúce sa ochranou údajov možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

Organizátori ECI – Compassion in World Farming – sú prevádzkovateľmi údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Dá sa s nimi spojiť na základe podrobností uvedených na ich webovej stránke v časti Contacts (Kontakty). Ak vás však na ECI odkázala iná organizácia patriaca do siete End of Cage Age ECI, stáva sa prevádzkovateľom údajov daná organizácia.

Vyplnením formulára Join the Movement (Pridať sa k hnutiu) sa spolu s účasťou v ECI môžete pridať aj do kampane a prípadne požiadať o e-maily (výhradne od daného prevádzkovateľa údajov). V tomto prípade sa osobné údaje, ktoré prevádzkovateľovi údajov poskytnete, budú používať na účely odosielania požadovaných e-mailových noviniek. Musíte si prečítať aj zásady ochrany osobných údajov na ich webovej stránke. Ak sa z príjmu e-mailov odhlásite, vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu si daná organizácia uchová, pokým ich neoslovíte cez stránku Contact (Kontakt) na ich webovej stránke a nepožiadate ich o vymazanie vašich osobných údajov.